استاندارد سازی هتل ها (برنامه غیرکارشناسی)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 11:11

بناست برنامه غیرکارشناسی استاندارسازی درهتل ها رسما اجرا شودوآنهایی که استاندارد شوندنرخ آزادباشند
ازآنجائیکه دراینبرنامه به نکاتی مهمی اشاره نشده ودرصنعت هتلداری استانداردی برای هیچ یک ازقسمتهای هتل وجودنداردزیرانمی توان گفت کدام بهترین است ومعیاراندازه گیری بهترین چه میباشددرست مثل اینکه ازتمیزبودن تمیزتر،وازبهتربهتر،وازخوب خوب تر،وازعالی عالی ترهموجوددارددرصنعت هتلداری حرف اول رقابت است نه درجه بندی استاندارسازی
اگرچنینبرنامه ای را درهتل های ایران اجرا کنند دورشدن ازارتقاء دانش هتلداری وخلاقیت ها یمدیریت و رقابت درصنعت هتلداری خواهند شد .
بسیاری ازهتل های پرستاره سرویسوخدمات رسانی آنها، معماری ساختمان و دسترسی ها ، تجهیزات آنها ،رفتار، بهداشت، آنقدر ضعیف است که درحد یک هتل بی ستاره باید درجه بندی می شد و بر عکس هتل هایکم ستاره ای را مشاهد میکنید که معماری ساختمان ودسترسی های آن کاملا درست طراحیشده است  ، تجهیزات صحیح با ویژیگی خاص انتخاب شده ، سرویس دهی ، امنیت ،خوش نامیورفتار، بهداشت و….بمراتب از یک هتل پرستاره گران قیمت ارزانتروبهتراست   
درزیربطورنمونه و خلاصه به نکاتی اشاره میشود که در این برنامه اشارهای نشده است قبل از به اجرا گذاشته شدن و به دردسرافتادن مسئولان وسرمایه گذارا نومدیران هتل هابه سئوالات زیرپاسخ دهند.تا بیشترمتوجه غیرکارشناسی استانداردسازیهتل ها شوند
هتل های که برای ورود به هتل وردیه دریافت میکنندموزه را باهتلاشتباه گرفته اندبا هتلی که ورودی دریافت نمی کند کدام استاندارداست ؟ 
هتل هایکه رستوران وآشپزخانه رابه پیمانکاربسپارندیاهتل های که به پیمانکارنسپرده اندکداماستاندارداست؟
آیا هتل های که بخش فرانت آفیس رابه پیمانکارسپرده انداستانداراست ؟
رستوران هتلی درزیرزمین قراردارد رستوران هتلی حاشیه خیابان که دارای ازرشسرقفلی کلان می باشد و رستورانی هتلی بالای بام که آسانسوراختصاصی برای رستوراندرنظرگرفته است کدام استاندارد است ؟
هتلی برای پارگینگ وجه دریافت میکند و هتلیپارگینگ را یگان کدام استاندارد است ؟
هتلی برای پارگینگ وجهی دریافتمیکندولی جلوی درب پارکینگ هتل تابلونصب میشود درمقابل مشکلات احتمالی که ممکن استبرای اتومبیل شما درپارکینگ هتل بوجود آیدهیچ مسئولیتی نداریم آیا استاندارد است؟ فقط درمقابل دریافت وجه مسئولیت دارند!!!!.بعبارتی هتلی که درمقابل دریافت وجهمسئولیت دارد استاندارد است یا آنکه مسئولیتی ندارد؟
ظرفیت پارکینگ هتلی برایتمام اتومبیل ها ی مسافرین و کارکنان وارباب رجوع است وهتلی فقط برای تعدادی ازمسافرین ظرفیت پارگینگ دارد کدام استاندارد است ؟ 
چارت سازمانی هتل براساسمعماری ساختمان ، دسترسی ها ، امکانات ، تعداد سالن ، سیستم گردش کارهتل ،وتکنولوژی بکار گرفته شده و تعداد اتاق و….تعین میشود فرضا اگرهتل ۳۰۰ اتاقه که با۳۵۰نفر پرسنل بایداداره شود اگرهتلی برای صرفه جویی حقوق بگیران  با ۲۰۰ نفرپرسنلاداره کند و هتلی دیگر با همان تعداد ۳۵۰ نفر کدام استاندارد است ؟ وچه کسی چارتسازمانی هتل را تعین می کند ؟
تعدادکارمند با چه نوع هتل و ستاره ای  و امکاناتهتل با تعداد کارمندکه بستگی به معماری دسترسی ها امکانات و تجهیزات و سیستم گردشکار هتل دارد را چه کسی چارت سازمانی این هتل ها را تعیین می کند که دقیقا برای آنهتل بخصوص وحجم کاررا با نوع معماری و ویژیگی ساختمان و دسترسی ها  تجهیزات وتشکیلات سیستم گردش کار تعین می کند و برابر با استاندارد می کند ؟
وچه کسی اینتعداد پرسنل بکار گرفته شده را که نمی داند حجم کار در بخشهای مختلف آن هتل بخصوصچقدر است چگونه تعین می کند که مورد نیاز با استاندارد است یا خیر ؟
چه اشاره ایبرای تکنولوژی که هرروز نکات تازه ای برای هتل ها ابدا می شود استاندارد است ؟ وتکنو لوژی بکار گرفته درهتل ها تاثیر زیادی در سیستم گردش کار،در راندمان تعدادپرسنل ، امنیت ، و… دارد .
چه اشاره به امنیت مسافرین و امینی تجیهزا ت وساختماندرهتل شده است و تا چه اندازه مدیریت هتل درمقابل آنها مسئول است و معیار اندازهگیری چقدراست ؟
تعدادآسانسوربا امکانات هتل وتعدادسالن ها ودسترسی ها واتاقها چهتعدادبا چه اندازه ای استاندارداست؟
رفتاروادب کارکنان چه اندازه باید باشدومعیار اندازه گیری آن چقدر است ؟

تاسیسات هتل چیلر،آبزرویشن،یونیت پکج ،اسپلیت ،فن کوئیل ،کولرآبی ،کولرگازی کداماستاندارداست ؟
لاندری هتل با چه تجهیزاتی استاندارداست ؟
آشپزخانه هتل شاملچه بخشهای بایدباشد؟تجهیزات هربخش آشپزخانه هتل چه وسایلی بایدداشته باشد؟
محل هتل وشرایط آن چگونه بایدباشدکه استانداردشود؟
تجهیزات و مبلمان هتل ازاستیل، نقره ، برنز،طلا یا جنس چوب یا چه نوع چوب استاندارداست ؟
اندازهومتراژاتاق هتل و سالن ها ، بخش خدمات (FRONT Offiice وBack Office ) چه اندازه ایاستاندارد است؟معیاراندازه تک تک قسمتها چندمتراست و آیا متراژ آنها تعیین شده است؟اصولا متراژکل زیر بنای یک هتل با تعداد مشخص اتاق ودرجه هتل چه متراژیبایدباشداصلا اشاره ای نشده است
تشک های هتل کدام استاندارد است ؟ دراستاندارد سازی هتل ها می بایست به ویژیگی تجهیزات توجه شود که مثلا از تشک هایتعمیرشده که ظاهرجالب داردولی داخل آنها ازمواد دست دوپرمیشودوحساسیت می دهداشارهای نشده است .
درهریک از بخشهای هتل چه درصدی از کارکنان  آموزش دیده باید باشند؟
بهداشت فردی و عمومی چه اندازه باید باشد ومعیار اندازه گیری چقدر است؟
هتلی دارای روم سرویس با تمام ویژیگی ها میباشدودرآشپزخانه نیزبخش روم سرویسجداگانه وآسانسورمخصوص روم سرویس پیش بینی شده وهتلی روم سرویس درساختمان پیش بینینشده ولی غذادراتاق سرومی کند کدام استاندارد است ؟
هتلی توسطبالابرغذاراازآشپزخانه به رستوران حمل می کندوهتلی آشپزخانه ورستوران دریک طبقههم سطح قرار دارد کدام استاندارد است ؟
هتلی رومیزی پارچه ای که روی آن پلاستیکانداخته است وهتلی رومیزی با دستمال سفره پارچه ای کدام استاندارد است ؟
یونیفرمبعضی ازهتل ها با کت شلوار و گران قیمت است و بعضی با یک روپوش ارزان قیمت کداماستاندارد است ؟
هتلی در رستوران از صندلی مبله استفاده میکندو هتلی از صندلیمعمولی یا فلزی ارزان قیمت  کدام استاندارد است ؟
هتلی دارای کافی شاپ سالنکنفرانس رستوران سالن جشنها است هتلی سالن کتفرانس جداگانه ندارد ودر مواقع لازم ازسالن جشنها استفاده میکند کدام استاندارد است  ؟
هتلی سالن غذا خوری کارمندان باآشپزخانه جداگانه داردهتلی از یک سالن غذا خوری با فاصله و شاید یک طبقه دیگر کداماستاندارد است ؟
حمام اتاق های هتلی دارای تلفن است و هتلی فاقد تلفن کداماستاندارد است ؟
حمام اتاق هتلی  دارای وان است و هتلی دارای زیر دوشی کداماستاندارد است  ؟
اندازه اتاق هتلی ۳۰ متر  هتلی دیگر ۳۵  متر کدام استاندارداست ؟
اندازه حمام اتاق هتلی ۴ متر است هتلی ۳ متر کدام استاندارد است؟
اندازه آشپزخانه رستوران هتلی ۴۰ % مترازرستوران است و هتلی ۳۰% متراژ رستورانکدام استاندارد است ؟ 
اندازه لابی استاندارد هتل چقدر است و چگونه استانداردلابی را محاسبه میکنند ؟
هتلی استفاده ازمینی باررایگان است هتلی برای استفادهحتی یک آب معدنی وچه دریافت می کند کدام استاندارد است ؟
هتلی درهر اتاق چای سازقرار داده و چای رایگان در اتاق سرو میشود و هتلی برای سرو چای در اتاق وچهی دریافتمی کند کدام استاندارد است ؟
هتلی برای اعلام حریق در ساختمان آبفشان SPRINKLER  و.. پیش بینی کرده است هتلی فقط با کپسول های پودر وگاز Co۲  کدام استاندارد است؟
هتلی دارای سونا واستخرروبازو بسته است هتلی فاقد این امکانات کدام استاندارداست ؟
هتلی سرویس  رایگان  برای مسافرین به فرودگاه و راه آهن و دارد هتلی اینسرویس را ندارد کدام استاندارد است ؟
هتلی تمام بخشهای هتل را با موکت ضدالکتریسته و ضد آتش ازجنس بسیار گران قیمت فرش کرده و هتلی از  نوع ارزان و ضد آتشو ضد الکتریسته نبودن کدام استاندارد است وکدام متخصص و کارشناسی بناست فرق این  دونوع موکت را تشخیص دهد ؟
مدیریت هتلی بدلیل بی لیاقتی هتل خوش نام را به بدنامترین هتل ها تبدیل میکند این هتل دارای تجهیزات و امکانات عالی وساختمان استاندارداست چگونه ارزشیابی و یا معیاراندازه گیری در این موارد چگونه است وآئین نامه  استاندارد ها  چگونه تعریف کرده است ؟
وهزاران نکات وامکانات دیگر که خود میتوانید مقایسه کنید ودر تمام هتل های جهان این اختلافات موجود است چطور بناستاستاندارد سازی شود
هرگز دو هتل هم ستاره نمی تواند عین هم باشد .چگونهاستاندارد سازی صورت میگیرد 
درنتیجه برای استاندارد سازی می بایست سلیقه ایانجام شود که به صلاح صنعت هتلداری کشور نیست
ونکته دیگرکف رستوران هتل های گرانقیمت پر ستاره اکثرا دارای موکت است و دیواررستوران کچ درآئین نامه های ادارهبهداشت اینچنین آمده نبایدکف رستوران موکت باشدودیوارها تا ارتفاع یکمتر سنگ بایدباشد اداره بهداشت استاندارداست یا برنامه استاندارسازی چرابرنامه های استانداردسازی با آئین نامه ها ی ادارات دیگرهمخوانی ندارد؟ هتلدار کدام راباید انجام دهد؟ 
ساختمان های قدیمی یا میراث که به هتل های مدرن تبدیل می شوند را چگونهاستاندارد سازی می کنند؟
دوهتل هم ستاره بعلت اختلاف های که در معماری ،دسترسی ،متراژ زیر بنا ، تعداد پرسنل ، تجهیزات و تشکیلات ، سیستم وگردش کار، تکنولوژی ،ادب ، رفتار، بهداشت فردی و عمومی ، امنیت ،ایمینی ، خوشنامی ، بدنامی ، سیاسیت هایمدیریتی ،و هزاران مورددیگر که باهم دارند  اگر بنا بود براساس آنها درجه بندیمیشدند و استاندارد سازی می شدند بجای یک تا ۵ ستاره یک تا ۱۰۰۰ ستاره یا بیشترهمهتل درجهان وجودمی داشت  صنعت هتلداری آنقدر پیچیده است که برای هربرنامه ریزیمیبایست توسط کارشناسان کارشناسی شودوبرنامه ها وآئین نامه های غیرکارشناسی ضربهزدن به صنعت هتلداری ودلسردکردن سرمایه گذاران این صنعت خواهد شد در صنعت مهماننوازی یا سرویس دهی معیار اندازه گیری چیست ؟ زیرا هرگز نمی توانند تعین کنند ازعالی عالی ترواز خوب خوب تر هم وجود نداردهرگز افراد برای خدمات ضعیف غیر بهداشتی ،وسایل و تجهیزات کهنه ، نبود امنیت یا بدرفتاری کارکنان هتل حاضربه پرداخت وجه زیادترنخواهند بود امروزه برای رفاه میهمانان دربسیاری هتل ها درجهان دارای درمانگاهشبانه روزی یا یک پزشک کشیک بطور دائم درهتل حضور دارد درکجای استاندارد سازی اشارهای به این نکته  و هزاران نکته دیگرشده است .رقابت است که باعث رونق  صنعت هتلداریمی شود و می تواند باعث پیشرفت این صنعت گردد افرادی که فکرمی کنندبا نوشتن برنامهاستاندارد سازی باعث رونق این صنعت خواهند شد سخت دراشتباه هستندبهتراست طوریبرنامه ریزی کنند که باعث بوجود آوردن رقابت وخلاقیت برای سرویس دهی ،کیفیت ، کمیت، نرخ ،بهداشت ، امنیت ، ایمنی ، تجهیزات و تشکیلات ، رفتار بوجودآید آنوقت است کهشاهد پیشرفت صنعت هتلداری درکشورخواهیم بود استانداردسازی باعث دورشدن از رقابتاست
نکته دیگراینکه عده ای استاندارسازی راآموزش داده اندکه تخصصی درارتباط باهتلداری ندارد.وبه کسانی که دراین آموزش ها شرکت داشته انداجازه داده میشودکه پسازبازدیدازهتل یا نقشه هتل اعلان کنندکه هتل استاندارداست یا خیر؟جزوه ای که برایاین آموزش ها دراختیاردانش پژوهان قرارگرفته چه جزوه ای بوده؟مدرسین استانداردسازیچه کسانی بوده اند؟
چنانچه جزوه تالیف دراین موردداده شده نویسنده گان جزوه چهکسانی بوده اند؟وازاین آموزش استانداردسازی چه آموخته اند؟ امیدواریم درصورت اینکهجزوه ای آموزشی دراین مورد بدست ما برسد(که جزوه ای وجود ندارد)تا در دسترس عمومعلاقمندان قرارگیرد
بهترنبودابتداجزوه آموزشی استانداردسازی راتهیهمیکردندبعدبرنامه استانداردسازی هتل ها رااجرامیکردند.ابتدا دیوار را رنگ میکنندوبعدکچ می کنند!!
درخاتمه چندین ساختمان هتل درشهرهای مختلف ایران که سفتکاری آنها تقریبا تمام شده بود برای مشاوره دعوت شده بودم که نقشه ها ساختمانیتائید شده بوده ایراداتی مشاهد شدکه اگرتغییرات درآن ایجادنمی کردم ساختمانیساخته میشد که امکان استفاده برای هتل غیرممکن بود
(
نقشه ها موجود است) البته باتفییراتی که درنقشه های این هتل ها بوجودآوردم توانستم بخشی ازدسترسی ها و اشکالاتساختمان را رفع نمائیم چه کسانی مسئول این زیان های هنگفت وارده به سرمایه گذارانهستند ؟ درخاتمه امید است آنهای که بدنبال برنامه استانداردسازی می باشد بتواندپاسخ این سئوالات وهزاران سئوال دیگر را که در تدوین استاندارد سازی نوشته شده رابتوانند بدهند
ز
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.